id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
81 7ini7nv6hkttidsr yi49 rh4ye46ts9dv| Groуup 1 btrvew 7390 31% 7094 5.34% $0.453 $0.208 $369.55 $1363.37 $702 31%
38 r6nrzbzhy|h6dhe||e6bbidnzr7f4andzd Sweeуpstakes Otуher 20454 30% 7826 1.93% $1.782 $0.579 $209.36 $705.56 $1037 296%
94 a9777eb6y6nrnr976b7 sk krffifdb 44s wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 59021 66% 2764 4.78% $0.763 $0.871 $2177.20 $3202.51 $431 164%
2 srnryayb9zde9n7dii7sbri66ztik saatn Diets Redirуects 46417 86% 2707 2.76% $0.920 $1.392 $947.93 $4165.66 $3536 62%
94 94vnsrnb97f7iivfraf yfe6ab4yz79rnzs Old Redirуects 45622 94% 7688 4.46% $0.466 $1.876 $5068.41 $4683.10 $3624 139%
88 aindy vifrf|anidtbbtbvd9h6n4|ta|fr7 waff vtt ewgvw afggre 21790 42% 4096 3.13% $1.208 $0.277 $3239.88 $4472.68 $3728 40%
21 rdsb4| fyzrrfn7ytt hiess9r|7rtv6bdk waff vtt ewgvw Poуps 88892 60% 3545 5.44% $0.239 $1.108 $2903.53 $4100.25 $2060 30%
18 fdvt6|viev|7th7yny7kiz49f964s97hbzs waff vtt ewgvw Otуher 8514 25% 2367 2.27% $1.972 $1.183 $443.91 $7.93 $4237 9%
82 7f9erasy||7 k erf7r9yne766kifrd7ihb waff vtt ewgvw Otуher 30679 39% 3476 5.38% $1.486 $1.223 $5228.21 $4274.63 $166 245%
22 ae r6kz7zdhk4ikhii79ahsy4z769ztbtyr Hi Dуefуo Forum erybr5 38713 31% 5624 3.61% $0.672 $1.618 $425.44 $1617.80 $4204 101%
19 e69vaiknneyrre nedyvrvd 96nahh7 h|s CPI Offers qeret24ttg 960 58% 6356 3.69% $1.874 $1.455 $4381.67 $3669.56 $929 20%
99 |fsbhn4rvvydn6v6fkvbirzzs4vf||bahr9 CPI Offers afggre 55317 9% 866 5.22% $1.503 $1.777 $3438.56 $1990.77 $501 0%
66 bkiatvv4nfe79itryehtznv49bri7herh 7 wvtewg fd gd-vw Poуps 83166 52% 8704 3.36% $1.201 $0.574 $4986.45 $1531.76 $2411 257%
54 vntdnnna4nvf fv 9bbbrzyn9yzkd rby7d CPI Offers Redirуects 46475 49% 9878 2.15% $0.975 $1.814 $576.14 $3133.90 $3419 180%
59 vsf|diirrtsrfddvayzt6v7s6rzya7 disd Old afggre 77607 62% 6328 3.36% $0.868 $1.980 $121.46 $5072.72 $3924 7%
37 hv9 nbt7e94b7ibyfk9 7rt4kyvfbh|7hrn wv-fds tew-gvw beyyeb 70183 96% 3548 4.85% $0.976 $0.127 $5160.87 $5353.81 $4174 109%
29 sbiabe4rt6ev|7tav 7r49h9hfrve64 n|r wv-fds tew-gvw Redirуects 28832 48% 6654 5.80% $0.758 $0.399 $1977.52 $796.51 $1588 164%
25 a6iaav 6yy7zrh4skvhry|ariskredhbrei wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 16845 66% 9704 5.30% $0.394 $0.746 $5184.80 $371.35 $5210 293%
40 nr9hibzrbh96hetraddviz|ad7zyvrretnk Sweeуpstakes afggre 60402 68% 762 3.68% $1.727 $0.365 $3076.77 $5271.62 $4814 66%
85 anfarkyakr6ezvayib7ay dz 76zhsifr7 Sweeуpstakes btrvew 45082 46% 5640 1.21% $0.858 $1.387 $948.67 $2806.43 $260 158%
41 snt7yd||4dsd ryrt49he6eira94r6|k4ta CPI Offers Otуher 27821 45% 7497 5.96% $1.689 $1.698 $3844.91 $2531.25 $1621 74%
29 b4v7de|drrii6hvrtk4vyz|76hdhfrhn6hn New Camуpaigns erybr5 74609 42% 4561 3.24% $0.959 $1.749 $1263.18 $4980.50 $1014 161%
31 4tt6as fe7|hzrr9zi|hzssriiryh9sr|rk Hi Dуefуo Forum erybr5 93229 43% 6000 5.32% $0.798 $1.404 $886.61 $2191.75 $116 155%
29 hszz a6esf fbizt4i446e7nfnsd7neryza Sweeуpstakes beyyeb 40089 72% 3530 2.43% $1.341 $1.598 $2152.14 $4548.24 $5389 57%
58 s|hfyffd9 6 rz7h|rt9 4srr9fsn4kvyri CPI Offers Poуps 25524 40% 6381 1.36% $1.639 $0.990 $2353.79 $131.51 $727 70%
8 dt 6vvzv7vnk|rkzaz|rs9f hvy7rfr9dy7 CPI Offers qeret24ttg 51216 68% 6216 5.30% $0.956 $1.716 $639.13 $4081.40 $2148 258%

Hello!